top of page

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ (BEZINFEKČNOST)

 

Prohlašuji, že dítě ………………………………………………………………. narozen/a ………………………

bydlištěm ………………………………………………………………………………………………………………

je schopno se zúčastnit příměstského tábora „Léto s angličtinou a sportem“, který se koná na Spartaku Hrdlořezy od …............................ do …............................. 2024.

 

Současně prohlašuji, že dítě nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), a nejsem si vědom/a/, že 14 kalendářních dnech před nástupem na letní příměstský tábor dítě přišlo do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani mu není nařízeno karanténní opatření. Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Byl jsem seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory (viz níže) a s doporučením, abych zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na kursu. Není mi známo, že by dítě mělo vši.

 

Vzhledem k epidemiologické situaci beru na vědomí: a) povinnost hlášení výskytu infekčního onemocnění u účastníka do 14 dnů po skončení tábora místně příslušné krajské hygienické stanici. b) že v případě výskytu infekce COVID-19 bude akce ukončena (u ostatních infekcí záleží na jejich druhu a rozsahu, jejich rozšíření v daném kolektivu a na dalších faktorech ohniska nákazy) c) že u nezletilých účastníků musí být zajištěna dostupnost zákonného zástupce po celou dobu konání akce a že v případě výskytu infekce nebo podezření na nákazu zajistím bezodkladný odvoz účastníka.
 

Jsem si vědom/a/ právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.

Souhlasím, aby můj syn / dcera byl/a v případě nutnosti ošetřen/a lékařem.

 

 

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ

V průběhu kursu “Léto s angličtinou a sportem" budou moje dítě vyzvedávat následující osoby (uvádějte jen v případě, že se osoby liší od kontaktních osob uvedených v přihlášce):

 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ                                                    UPŘESNĚNÍ DNE V TÝDNU

                                                                                   (pokud je známo - jinak dle dohody s instruktory)

 

 

 

 

Pokud chcete, aby dítě odcházelo z kursu samo, uveďte to zde:

 

 

Vyzvednutí dítěte je možné každý den od 16:00 do 17:00 hodin nebo jindy po předchozí domluvě s instruktory.

 

 

V ………..………….. dne ……………………..                                                    …………………………………….          

                                                                                                          Podpis jednoho ze zákonných zástupců dítěte

bottom of page