top of page

Léto s angličtinou a sportem

 P r o v o z n í   ř á d   k u r s u

I.
Základní ustanovení.

1.    Tento provozní řád stanoví podmínky konání kursu „Léto s angličtinou a sportem“ a určuje závazná pravidla chování všech účastníků kursu a jejich zákonných zástupců, případně jiných osob doprovázejících účastníka kursu (dále jen Doprovod).

2.    Účelem provozního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany zařízení a majetku nacházejícího se v prostorách areálu, kde se  kurs koná.

3.    Kurs se koná v areálu Spartak Hrdlořezy, na adrese Před Mosty 1, Praha 3. Účastníci kursu a jejich Doprovod jsou kromě tohoto provozního řádu povinni dodržovat i pravidla stanovená provozním či návštěvním řádem, který vydal vlastník (provozovatel) areálu. 

II.
Vstup a pobyt v prostorách konání kursu.

Vstupovat a pobývat v prostorách konání kursu mohou účastníci kursu pouze v období konání kursu, tj. v době organizovaného denního programu od 8,00 hodin do 17,00 hodin.  Doprovod účastníka kursu může vstupovat a pobývat v uvedených prostorách pouze v přiměřené době před zahájením a při ukončení denního programu v rámci přivedení a vyzvednutí účastníka kursu. Účastníkem kursu se přitom rozumí dítě, jenž bylo do kursu přijato na základě řádně vyplněné přihlášky a po uhrazení poplatku za kurs.    

                        

III.
Podmínky účasti na kursu.

1.    Účastník kursu se může denního programu účastnit za následujících podmínek:

    je zdravý a i jinak způsobilý se účastnit sportovního a výukového programu
    je oblečen a vybaven dle instrukcí a s ohledem na aktuální počasí 
    uhradil poplatek za kurs

2.    Splnění podmínek podle odst. 1 je oprávněn posoudit příslušný lektor, sportovní instruktor, případně koordinátor kursu (dále jen Vedoucí). V případě, že Vedoucí shledá, že podmínky splněny nejsou a současně není možné v přijatelné době zjednat nápravu, je Vedoucí oprávněn účastníka kursu z denního programu vyloučit. Rozhodnutí Vedoucího o vyloučení z denního programu je Doprovod povinen respektovat a odvést účastníka kursu z prostor konání kursu.  Shodné platí pro rozhodnutí o vyloučení účastníka kursu z denního programu kdykoli v jeho průběhu, případně pro rozhodnutí  o jiném ukončení denního program, a to zejména z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

3.    Účastníci kursu jsou povinni:

    dodržovat program a pravidla stanovená Vedoucím
    používat sportovní vybavení pouze za přítomnosti a dozoru sportovního instruktora 
    neprodleně oznámit Vedoucímu jakékoli zranění

4.    Je zakázáno:

    v případě účastníka kursu opustit prostory areálu bez vědomí nebo bez doprovodu Vedoucího
    vstupovat do vyhrazených provozních prostor areálu, případně do jiných prostor, jenž jsou označeny zákazem vstupu
    ničit zařízení a vybavení areálu
    popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení či vybavení areálu
    odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená
    kouřit a používat otevřený oheň v prostorách areálu


IV.
Organizační zajištění kursu.

1.    Program kursu, tj. výuka angličtiny a sportovní aktivity jsou zajišťovány osobami s odpovídající kvalifikací a odbornou praxí. 

2.    Stravování účastníků kursu je zajišťováno formou studené dopolední svačiny, teplého oběda a studené odpolední svačiny. V průběhu celého denního programu je zajišťován pitný režim. Potraviny donesené účastníkem kursu je možné konzumovat pouze na základě zdravotních požadavků na stravování a po předchozí dohodě s Vedoucím.

3.    K odložení osobních věcí účastníků kursu je v rámci areálu k dispozici dětská neuzamykatelná šatna. Z tohoto důvodu je doporučováno, aby účastníci kursu nepřinášeli na denní program věci, které nejsou v souladu s poskytnutými instrukcemi k účasti na programu potřebné. Uvedené doporučení se pak výslovně týká cenných věcí jako jsou mobilní telefony, přehrávače, hodinky, šperky apod. Za poškození či ztrátu věcí donesených v rozporu s uvedeným doporučením, organizátor kursu neodpovídá.
 

bottom of page